Program Szkoła dla Ciebie

Projekt „Szkoła dla Ciebie – dotacje dla szkół powiatu lubelskiego” w naszym gimnazjum realizowany był głównie w formie długoterminowych zajęć modułowych. Realizacja zaplanowanych w projekcie zadań umożliwiła uczniom w sposób ciekawy, innowacyjny pobudzić swoje zainteresownia i aspiracje edukacyjne w wielu dziedzinach.


Koło Teatralne

Uczestnicy koła teatralnego- „Telewizję porzucamy, do teatru zapraszamy” poszerzyli wiedzę z zakresu teatrologii, udoskonalili umiejętność poprawnej dykcji i emisji głosu. Nabyli swobody scenicznej w czasie przedstawień sztuk teatralnych z własną scenografią z wykorzystaniem zakupionych kostiumów. Uczniowie uczestniczyli w przeglądach form teatralnych i konkursach recytatorskich oraz warsztatach teatralnych z instruktorem. Wyjeżdżali na spektakle teatralne do Lublina i Warszawy. „Podróże kształcą – szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego” to główny wątek działalności koła historycznego- „Pod egidą Tukidydesa, czyli historia nie całkiem straszna”.


Koło Historyczne

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat historii regionu, najważniejszych zabytków Lubelszczyzny, różnorodności kultur i religii. W trakcie wycieczek szkolno-edukacyjnych obejrzeli obiekty architektury renesansu i baroku, zapoznali się z założeniami urbanistycznymi oraz współczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Udział w wycieczkach edukacyjnych, lekcjach muzealnych, warsztatach historycznych dał ich uczestnikom możliwość poznania warsztatu pracy przewodnika wycieczek, konserwatora zabytków, dziennikarza.


Język angielski

Efektem kursu językowego- „Po angielsku do Europy” realizowanego w ramach projektu jest sprawne posługiwanie się jego uczestników językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego oraz posiadanie poszerzonej znajomości kultury krajów anglojęzycznych. Rozszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie gramatyki, słownictwa wykorzystując zakupione zestawy podręczników, ćwiczeń, testów, kaset, a także uczestnicząc w lekcjach bibliotecznych w Bibliotece Brytyjskiej.10 uczestników przystąpiło do egzaminu państwowego KET (Key English Test) organizowanego przez British Council i 90% uzyskało certyfikat.


Klub Wynalazców

Klub wynalazców realizował zajęcia z uczniami rozwijające twórcze i krytyczne myślenie w rozwiązywaniu problemów matematycznych z wykorzystaniem programów i pomocy dydaktycznych. Udział uczniów w Festiwalu Nauki i lekcjach muzealnych w Muzeum Techniki w Warszawie umożliwiły poznanie postaci sławnych wynalazców, historię wybranych wynalazków, sprzyjał rozwojowi postaw badawczych. Uczniowie wdrożyli się do samodzielnego planowania i oceniania skuteczności uczenia się.


Koło Taneczne

Działalność koła tanecznego- „Polonezem z Lublina do Krakowa – cudowna podróż po skarbach polskiego folkloru” obejmowała naukę tańców ludowych: krakowiak, tańce lubelskie, polonez oraz taniec nowoczesny. Zajęcia praktyczne prowadzone były dla kilku grup tanecznych. Uczniowie poznali charakterystykę tych tańców, kostiumów i muzyki. Umiejętności taneczne i choreograficzne poznawali również we współpracy z instruktorem tanecznym. Zespół zaprezentował „Krakowiaka” w wojewódzkim konkursie artystycznym zajmując I miejsce. Uczestniczyli w pokazach zespołów folklorystycznych, na potrzeby zespołu zakupione zostały elementy kostiumów scenicznych. Uczniowie wykonali koncerty dla społeczności szkolnej.


Koło Sportowe

W kole sportowym- „SOS dla zdrowia” uczniowie rozwinęli sprawność psychomotoryczną z zakresu gier zespołowych: piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka. W czasie zajęć praktycznej nauki pływania usprawnili swoje umiejętności, kilka osób zdobyło kartę pływacką. Uczestniczyli w imprezach sportowo-rekreacyjnych.


Koło Informatyczne

Uczestnicy koła informatycznego- „Klik i masz… informacja, komunikacja” zdobywali i poszerzali umiejętności korzystania z urządzeń peryferyjnych i programów graficznych. Zajmowali się budową i aktualizowaniem strony internetowej gimnazjum. Wspomagali uczestników innych kół w stosowaniu technik informatycznych i komunikacyjnych jako narzędzie służące do realizacji projektu. Służyli pomocą techniczną w archiwizowaniu materiałów do dokumentacji /zdjęcia, filmy.


Koło Ekologiczne

W ramach działalności klubu ekologów- „Bez względu na to jak mała jest rzecz, którą możesz zrobić, zrób ją” uczniowie uczestniczyli w rowerowych zajęciach terenowych, podczas których rozpoznawali stan środowiska przyrodniczego w gminie. Przeprowadzali prace badawcze w terenie w zakresie pomiaru stopnia zanieczyszczenia powietrza z zastosowaniem skali porostowej, ochrony gatunkowej, lokalnych źródeł emisji pyłów, ekologiczna ocena drogi, jakości wód naturalnych w lokalnym środowisku. Prowadzili prace badawcze w zakresie gospodarowania odpadami stałymi i procesów oczyszczania wód naturalnych. Bardzo ważnym efektem działalności młodych ekologów jest zdobycie umiejętności przeprowadzania prac badawczych w środowisku naturalnym, dokumentowania i rejestrowania wyników badań, formułowania wniosków na ich podstawie oraz umiejętność prezentacji wyników podjętych działań społeczności szkolnej.

Uczniowie należący do Szkółki gier logicznych rozwinęli sprawność umysłową, pamięć, koncentrację uwagi i twórcze myślenie. Zajęcia podnoszące skuteczność nauki odbywały się z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych: gier logicznych i programów.


Zielona Szkoła

„Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”- Zielona szkoła prowadziła zajęcia z uczniami w szkole jako wprowadzenie do warsztatów mających na celu rozwój umiejętności alternatywnych dla agresji, radzenia sobie ze stresem, umiejętności planowania, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Wyjazd uczniów na Zieloną Szkołę do Zakopanego był kontynuacją warsztatów umiejętności społecznych uczniów. Festyn rodzinny był natomiast świetną okazją do integracji społeczności lokalnej, doskonałym sposobem propagowania zdrowego, aktywnego stylu życia i promowania działalności poszczególnych kół oraz całego Projektu „Szkoła dla Ciebie”. Zajęcia modułowe pozwoliły rozwinąć ważne dla dalszej edukacji umiejętności poznawcze, praktyczne, kreatywność, aktywne postawy społeczne. Uczestnictwo uczniów w różnych formach aktywności było okazją do częstszego obcowania ze sztuką, promowania świadomości interkulturowej, tożsamości regionalnej i tradycji, pogłębiania znajomości języków obcych oraz do rozwoju sprawności fizycznej i artystycznej. Odbyły się cykle zajęć, wycieczki szkolno-edukacyjne, wyjazdy na spektakle, warsztaty, konkursy i pokazy, uroczystości ogólnoszkolne i lokalne. Powstały twórcze produkty, które będą wykorzystywane do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w trakcie trwania zadań projektowych zwiększyły te umiejętności zarówno u nauczycieli, jak i uczniów, były podstawą w komunikacji, opracowaniu wyników i promocji projektu. Nastąpiło doskonalenie metod nauczania.rozwinięcie zdolności interpersonalnych, sprawne planowanie i organizowanie pracy zespołowej. Przedsięwzięcia związane z realizacją projektu odegrały ogromną rolę wychowawczą dla uczniów biorących udział w poszczególnych działaniach. Przedstawione formy różnorodnych działań byłyby niedostępne dla uczniów bez finansowego wsparcia dla projektu. Uczniowie mają różnorodne zainteresowania, predyspozycje i talenty. Działania projektu spełniają ich oczekiwania, gdyż były ukierunkowane na rozwinięcie zainteresowań uczniów i pobudzenie aspiracji edukacyjnych. Umożliwiły organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie u młodzieży umiejętności poznawczych, kreatywności, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym i znającym języki obce. Zaplanowane zadania przygotują młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym środowiska lokalnego. Zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt były niezbędne do realizacji zaplanowanych działań, ich dużej różnorodności, zostaną w zasobach szkoły wspomagających dalszą pracę dydaktyczno-wychowawczą. Zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie i realizację projektu było bardzo duże, a wynagrodzenie za prowadzenie zajęć zwiększyło ich motywację, dało wiele satysfakcji. Szeroki wachlarz zaplanowanych działań byłby niedostępny i
niemożliwy do realizowania bez finansowego wsparcia EFS.